Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową:

 

Zobacz szczegołową ofertę

Szczegółowa oferta


PRAWO CYWILNE

Reprezentowanie Klientów jako powodów, pozwanych i uczestników postępowania, sporządzanie pism procesowych, między innymi pozwów, zażaleń, apelacji, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podział majątku, postępowanie egzekucyjne.

PRAWO SPADKOWE

Doradztwo przy rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci, sporządzaniu testamentów, w tym zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczeniu. Pomoc prawna i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz dział spadku.

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań, zwłaszcza odszkodowań komunikacyjnych od firm ubezpieczeniowych; pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrotu kosztów leczenia, renty i odszkodowania; ochrona przed ubezpieczycielami, którzy korzystając ze swojej dominującej pozycji bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań lub rażąco zwlekają z wypłatą odszkodowań.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kompleksowa pomoc prawna osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych; prowadzenie spraw o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa; reprezentacja Klientów w sprawach o alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, doradztwo w sprawach regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, prowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego.

PRAWO KONSUMENCKIE

W zakresie obsługi przedsiębiorców: audyt prawny pod kątem realizacji przez przedsiębiorców obowiązków względem konsumentów, reprezentacja przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w postępowaniu sądowym, w szczególności w postępowaniach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych, postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, reprezentacja w sporze z konsumentami.
W zakresie obsługi konsumentów: ocena zasadności roszczeń, m. in. z tytułu reklamacji, gwarancji, reprezentacja w postępowaniach dotyczących konsumentów przed UOKiK, a zwłaszcza w postępowaniach w sprawach o uznanie tzw. klauzul niedozwolonych.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, sprawy o sprostowanie świadectwa pracy, sprawy o mobbing; sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS), prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych.

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego, zakładanie spółek, sporządzanie umów, statutów spółek, bieżące doradztwo korporacyjne, przygotowywanie projektów zmian umów spółek, dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, uchwał zarządu oraz aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek, reprezentowanie spółek w postępowaniu przed sądami gospodarczymi.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Doradztwo i opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji; reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym: sporządzanie odpowiednich pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa administracyjnego; kompleksowe usługi prawne, m. in. w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami.

PRAWO KARNE

Reprezentowanie Klientów we wszelkich sprawach związanych z problematyką odpowiedzialności karnoprawnej, pomoc prawna osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym, podejmowanie działań w charakterze obrońcy, pomoc prawna przy zatrzymaniu i tymczasowym zatrzymaniu.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sporządzanie opinii w sprawach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych, przygotowywanie umów związanych z przeniesieniem patentów i autorskich praw majątkowych, praw z rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, sporządzanie umów licencyjnych związanych z korzystaniem z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i innych, prowadzenie doradztwa w zakresie reklamy usług i towarów, reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.